Lynn, Near Native Speaker und ehem. AIFS Au Pair for Professionals+

Lynn, Near Native Speaker und ehem. AIFS Au Pair for Professionals